Om du inte är nöjd

Det är viktigt att det finns en väl fungerande klagomålshantering för att du som kund ska kunna få dina intressen tillgodosedda. En god hantering av klagomål ger Folksam LO Pension en möjlighet att fånga upp problem samt att vidta förebyggande åtgärder.

Vårt mål är att varje kund ska vara nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. Det kan vara allt från att du tycker att du har fått fel information eller är missnöjd med hanteringen av ditt ärende. Även om du är missnöjd vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss och därför beskriver vi här hur du kan gå tillväga.

Tala först med den som handlagt ditt ärende

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför först kontakt med den som handlagt ditt ärende. Telefonnummer och adress hittar du på ditt försäkringsbesked eller i korrespondensen avseende din försäkring. Är du fortfarande inte nöjd kan du kontakta din handläggares närmaste chef.

Kundombudsmannen

Är du missnöjd med Folksams LO Pensions slutliga beslut har du möjlighet att begära omprövning av Kundombudsmannen. Kundombudsmannen är oberoende i förhållande till Folksam LO Pensions organisation och prövar de flesta ärenden rörande försäkring och sparande. Kundombudsmannen kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende och rekommendera Folksam LO Pension att ändra sitt beslut. Din begäran om omprövning måste ske inom ett år efter Folksams LO Pensions slutliga beslut. Prövningen är naturligtvis kostnadsfri.

Kontakta kundombudsmannen (till Folksam.se)

Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt lösa problemen tillsammans och du inte är nöjd med utfallet finns det andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat.

Om du fortfarande inte är nöjd

Klagomålsansvarig anmäld till Finansinspektionen

Björn Siljeholm är klagomålsansvarig för Folksam LO Pension